Komunikace a média

Todd Nesbitt
Vedoucí katedry

Naše mise

Snažíme se poskytovat studentům prvotřídní vzdělání, které rozvíjí kritické koncepční myšlení, analytické, praktické dovednosti a schopnosti, vyžadované výzkumem. Po dokončení studia budou naši studenti připraveni pro kariéru v některé z komunikačních profesí, nebo k pokračování v postgraduálním studiu na přední vysoké škole. V mezioborovém, spolupracujícím a multikulturním vzdělávacím prostředí získají studenti schopnost racionálně přemýšlet a znalosti nezbytné k tomu, aby mohli přispívat, byli flexibilní, přizpůsobiví, kreativní a tolerantní v sociálním a profesionálním prostředí plném změn a prolínajících se kultur.

Naše vize

V našich programech komunikací se snažíme neustále reagovat na celosvětovou poptávku ze strany soukromých, neziskových a výzkumných institucí po absolventech, kteří umějí upoutat a pochopit složitost procesů, dopadů, a kulturní důsledky komunikace v informační společnosti.

Naše šířeji koncipované cíle vzdělávání studentů

Studenti budou umět:

 • Rozumět a být schopni vysvětlit známé účinky médií na společnost;
 • Kriticky hodnotit sdělovací prostředky a jejich úlohu v budování sociální reality;
 • Porozumět politickým, ekonomickým, technologickým a globalizačním vlivům na mediální organizace;
 • Chápat vztah mezi kulturou a komunikací a stále více tuto znalost používat;
 • Přesvědčivě komunikovat a používat přitom všechny styly strategického psaní podle různých typů mediálních organizací;
 • Provádět nezávislé vědecké výzkumy, jejichž výsledkem  budou odborné analýzy a prezentace.


Naše šířeji koncipované pracovní cíle

Budeme:

 • Podporovat toleranci, etickou reflexi a intelektuální zvídavost na všech úrovních studia komunikací;
 • Poskytovat studentům dovednosti a znalosti, potřebné pro jejich profesní kariéry nebo pro postgraduální studium;
 • Zajišťovat, že kurzy vyučují přední vědci a vynikající odborníci z praxe;
 • Zapojovat studenty do výzkumných iniciativ, prováděných na fakultě.

Zamýšlené studijní výsledky studentů

Studenti budou umět:

 • Identifikovat, zasazovat do kontextu a kriticky hodnotit vývoj teorie ve studiích komunikace;
 • Posuzovat dopad nových informačních technologií na systémy médií;
 • Chápat a být schopni komplexně vysvětlit principy a teorie public relations;
 • Rozpoznávat metody a strategie, které používají řečníci, aby informovali, přesvědčili a pobavili;
 • Chápat  dělení oblastí komunikačních a mediálních studií;
 • Analyzovat poselství hromadných sdělovacích prostředků co se týče rétorické hodnoty;
 • Plánovat a realizovat  v plném měřítku PR a reklamní kampaně;
 • Být schopni efektivně psát, podávat zprávy o událostech a vést interview;
 • Využívat své dovednosti při navrhování výzkumných projektů - zadání hypotézy, nejlepší způsob sběru dat a nejvhodnější způsob, jak analyzovat údaje;
 • Používat metody výzkumu PR v různých situacích;
 • Účinně komunikovat kvantitativní a kvalitativní výzkum ústně i písemně.

Členové katedry

Sledujte nás

Go to top