Role mezinárodního práva v ruské invazi na Ukrajinu

Ruská invaze na Ukrajinu představuje pro studenty mezinárodního práva a diplomacie určité výzvy, pokud jde o to, co se učili a co od této disciplíny očekávají. Od druhé světové války nedošlo v Evropě k žádným velkým válkám a navzdory ruským invazím do Gruzie v roce 2008, anexi Krymu a podpoře separatistických skupin na Donbasu v roce 2014 zůstala Evropa relativně klidná. Poslední dva roky se Evropa a mezinárodní společenství soustředí na zmírnění šíření pandemie Covid-19 a snaží se překonat ekonomický dopad viru. Nikdo neočekával velkou válku v Evropě, jak vidíme při ruské invazi na Ukrajinu. Proto je ruská invaze odrazovým bodem pro učitele i studenty, jelikož značně ztěžuje výuku a studium mezinárodních vztahů.

Základní principy mezinárodního právního řádu Organizace spojených národů vytvořeného po druhé světové válce (Charta OSN) jsou: suverénní rovnost států (článek 2.1); mírové řešení sporů (článek 2.3); nepoužití síly (článek 2 odst. 4); nezasahování do vnitřních záležitostí jiných států (čl. 2.7); podpora a ochrana lidských práv a základních svobod a práva na sebeurčení (čl. 1.3, 13 (b), 55 (c) & 62 (2); a právo na sebeobranu, dojde-li k ozbrojenému útoku (článek 51). Navzdory občasnému porušování ze strany Francie, Spojeného království, Spojených států a Sovětského svazu principy Charty Organizace spojených národů vydržely a pomohly zahájit období působivého hospodářského rozvoje, mezinárodní spolupráce a šíření normy lidských práv. Normy Charty byly přijaty v roce 1989 po rozpadu SSSR. Od nástupu do úřadu se však Putin pokusil znovu vytvořit staré sovětské impérium. Putin považuje demokracii a respekt k právnímu státu a lidská práva za své nepřátele. Jeho invaze na Ukrajinu je šokem pro kolektivní svědomí společenství civilizovaných národů, ale není překvapivá, vzhledem k jeho dosavadním výsledkům. Putinova nevyprovokovaná invaze na Ukrajinu je očividným porušením jednoho z nejposvátnějších zákonů. Z tohoto důvodu je ruská invaze na Ukrajinu útokem na celé lidstvo, nejen na lid Ukrajiny, a vyžaduje globální reakci.

Mnoho pozorovatelů a studentů se ptá, zda jsou mezinárodní právo a normy Charty OSN stále relevantní po ruské invazi na Ukrajinu. I když sdílím jejich obavy, vidím to jako příležitost znovu potvrdit náš závazek k právnímu státu v mezinárodních záležitostech, protože alternativou je násilí a hrubá síla. Ruská invaze na Ukrajinu je překážkou pro mezinárodní právní řád, ale ne úplným popřením mezinárodního práva nebo Charty OSN.

Zde je důvod, proč zastávám názor, který zastávám. Mezinárodní právo i Charta OSN sehrály v konfliktu na Ukrajině klíčovou roli. Rusko se dovolávalo mezinárodního práva, aby ospravedlnilo svou invazi na Ukrajinu. Uznala dvě samovyhlášené republiky Doněck a Luhansk za nezávislé státy, což pak Rusku umožnilo říci, že na pozvání vlád obou republik jedná kolektivně v sebeobraně. Jakkoli může být tvrzení Ruska pochybné, Putin cítil, že je nutné takové tvrzení učinit, aby vyvolal dojem, že jedná v souladu s článkem 51 Charty, který uznává právo státu na sebeobranu. Nárok Ruska samozřejmě není oprávněný, protože odtržené republiky nejsou uznávány mezinárodním společenstvím jako nezávislé státy, a nemají tak právo na sebeobranu. Rada bezpečnosti hlasovala 11 ku 1 pro odsouzení ruské invaze, ale rezoluci Rusko vetovalo. Valné shromáždění hlasovalo 141 ku 5 (Bělorusko, Eritrea, Severní Korea a Sýrie) pro odsouzení ruské agrese proti Ukrajině, 35 se zdrželo hlasování. V obou případech se Rusko dovolávalo mezinárodního práva a Charty OSN, aby ospravedlnilo svou invazi.

Mezinárodní právo je stejně důležité při rozhodování, zda Rusko dodržuje své závazky podle mezinárodního humanitárního práva, včetně Ženevských úmluv z roku 1949 a různých úmluv OSN. Je jasné, že Rusko porušilo mezinárodní humanitární právo svým nevybíravým bombardováním civilistů a civilních zařízení, používáním zakázané munice, jako jsou kazetové bomby, k zaměřování obytných oblastí a útokem na ukrajinské jaderné elektrárny. Můžeme s konečnou platností říci, že Rusko se na Ukrajině dopustilo válečných zločinů a zločinů proti lidskosti a bude muset být pohnáno k odpovědnosti. Mezinárodní právo umožňuje stíhání jednotlivců, včetně hlav států, kteří páchají zvěrstva ve válce. Na Ukrajině lze uplatnit precedenty stanovené u Norimberského tribunálu, Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY) a Mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu (ICTR).

Mezinárodní humanitární právo je dále nezbytné pro rozlišení mezi legitimními bojovníky a civilisty, legitimními vojenskými cíli a civilními cíli a postavením ukrajinských civilistů, kteří se ozbrojují proti ruským jednotkám, zahraničním bojovníkům na Ukrajině a státním příslušníkům třetích států. Mezinárodní právo bude také zapotřebí ke stanovení náhrad za válečné škody způsobené ruskými silami a k poskytnutí rámce pro jakékoli mírové urovnání mezi Ruskem a Ukrajinou, včetně vymezení hranic, výměny válečných zajatců a statutu Ruskem okupovaných odtržených republik a Krym. Válku nakonec ukončí diplomacie, ne rakety.

Kritická role agentur OSN v konfliktu je rovněž utvářena mezinárodním právem. Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) poskytuje humanitární pomoc Ukrajincům, kteří utíkají před válkou a nacházejí útočiště v sousedních státech. UNHCR má rovněž odpovědnost za sledování dodržování uprchlického práva. Rada OSN pro lidská práva (UNHRC) dokumentuje porušování lidských práv spáchaných ruskými vojáky pro budoucí použití při jakémkoli stíhání ruských úředníků. UNHRC také sleduje, jak Rusko během konfliktu dodržuje své závazky v oblasti lidských práv. Dětský vzdělávací fond OSN (UNICEF) se stejnou měrou věnuje péči o ženy a děti a zajišťuje, aby děti nebyly během konfliktu vykořisťovány. Vzhledem k narušení vzdělávání dětí je UNICEF klíčem k zajištění toho, aby nějaká forma vzdělávacích pokynů mohla být dostupná dětem, které byly vykořeněny ze svých domovů a nyní jsou v dočasných táborech v sousedních zemích. UNICEF má navíc odpovědnost zajistit, aby Ukrajina a Rusko dodržovaly Úmluvu o právech dítěte a její dodatkové protokoly, včetně zákazu náboru dětí v ozbrojených konfliktech. Světový potravinový program (WFP) distribuuje jídlo jak vnitřně vysídleným Ukrajincům, tak těm, kteří uprchli před konfliktem a uchýlili se do sousedních zemí. Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) pracuje na tom, aby kulturní majetek, umělecká díla a starožitnosti Ukrajiny nebyly ve válce vydrancovány nebo zničeny, jak se to stalo v minulých konfliktech. Světová zdravotnická organizace (WHO) poskytuje lékařskou pomoc ukrajinské vládě a agenturám pro humanitární pomoc při léčbě civilistů podstupujících léčbu v nemocnicích a zajištění toho, aby se zdravotnický materiál dostal k těm, kteří to potřebují. Vzhledem k záměrným útokům Ruska na ukrajinské jaderné elektrárny a Putinovi uvedení ruských jaderných odstrašujících sil do stavu zvýšené pohotovosti musí Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) ověřit, zda Rusko plně dodržuje své závazky podle Smlouvy o nešíření jaderných zbraní ( NPT) a zajistit, aby nedocházelo k náhodným únikům radiace.

OSN může okamžitě podniknout následující kroky k nátlaku na Rusko, aby ukončilo válku: pozastavit účast Ruska na všech aktivitách Valného shromáždění OSN; vyzvat členské státy, aby pomohly Ukrajině odrazit ruskou agresi; a zřídit komisi expertů, která bude dokumentovat důkazy o válečných zločinech spáchaných ruskými silami. Je nezbytné, aby Organizace spojených národů hrála významnou roli v konfliktu, má-li zůstat relevantní. Mezinárodní společenství prostě nemůže dovolit, aby jeden stát napadl svého souseda, aniž by ho pohnal k odpovědnosti. Jinak takové jednání povede k narušení norem Charty OSN a trvale poškodí pověst organizace.

Studenti mezinárodních vztahů hrají klíčovou roli při analýze právních a politických aspektů války a jejím vysvětlování svým vrstevníkům a široké veřejnosti. Jako další generace diplomatů, politiků a právníků budou studenti IR vyzváni, aby vytvořili nový mezinárodní právní řád, který může odradit budoucí agresory. Tvůrci poválečného řádu nebyli IR majory, ale byli to vizionáři. Nyní, když studenti IR mají nástroje k analýze mezinárodní politiky, je na nich, aby převzali vedení při restrukturalizaci stávajícího právního řádu, aby byl demokratičtější, inkluzivnější, respektující jeho rozmanitost a spravedlivější pro celé lidstvo. V tomto ohledu je ruská invaze na Ukrajinu příležitostí pro studenty IR.

Written by
Max Hilaire

Související články

Kronika UNYP

Vaši e-mailovou adresu použijeme pouze pro zasílání novinek. Vaše soukromí je pro nás důležité.

Pro více informaci si stáhněte UNYP Brožury.


UNYP logo

Kontakty

University of New York in Prague
Londýnská 41, 120 00 Praha


IČ: 25676598
Telefon: +420 224 221 261   Skype
E-mail: unyp@unyp.cz

Šipka nahoru Zpět nahoru