Štúdium PhD

Titul Ph.D na základe publikovania je doktorská akademická hodnosť. Štúdium, ktoré tomuto udeleniu predchádza, sa veľmi podobá tradičnému doktorandskému programu. Táto hodnosť ale zohľadňuje výskumnú činnosť vykonávanú podnikmi a akademickými organizáciami, ktorá vedie k novým výsledkom, ktoré možno publikovať. Doktorandské štúdium ponúka Bolton University v spolupráci s University of New York v Prahe.

Toto štúdium zvyčajne trvá najmenej tri roky. Najdôležitejšou vecou je to, že počas tohto obdobia má študent vydať tri publikácie, ktorých vydanie schvaľuje Bolton University. Tieto publikácie by mali súvisieť s diplomovou prácou študenta a s jeho špecializáciou, a mali by prinášať nové poznatky v tomto predmete. Titul Ph.D sa udeľuje čisto na základe týchto troch publikovaných prác, a ako taký teda oceňuje skôr už prebiehajúce aktivity a nutne nevyžaduje rozsiahlejšie prídavnú prácu.

Líši sa od iných variantov štúdia Ph.D, a tiež od udeľovanie titulu Ph.D na základe diel už vydaných, pretože je založený na prácach, ktoré ešte lenbudú publikované. Do týchto publikácií sa započítavajú štúdie alebo eseje publikované vo vysoko renomovaných odborných časopisoch alebo plné medzinárodné patenty. Tým sa tento program stáva nezvyčajne univerzálnym, pretože otvára dvere všetkým aspektom podnikania, od biznisu a vedy až po umenie.

Študenti tohto programu musia predložiť diplomovú prácu v anglickom jazyku, a tieto nové znalosti (novú filozofiu) musia tiež ústne obhájiť pred komisiou.

 

Program Ph.D na základe publikovania je vhodný pre uchádzačov, ktorí:

 • Majú dobré študijné výsledky, a sú motivovaní k dosiahnutiu vyššej úrovne svojho vzdelania
 • Majú niekoľko rokov praxe vo firmách, ktoré pracujú s výsledkami výskumu, a budú pokračovať v práci v tomto odbore aj počas svojho štúdia v programe Ph.D  alebo ktorí pracujú na svojom vlastnom výskume alebo projekte
 • Nemôžu venovať čiastočný úväzok tradičnému doktorandskému štúdiu
 • Majú možnosť využívať potrebné vybavenie a odbornosť mimo školu, v rámci spolupracujúcich akademických inštitúcií
 • Dokážu využívať svoje vedomosti získané cestou inovácií na vedeckom základe
 • Ašpirujú na udelenie najvyššej akademickej odbornosti za úsilie vynaložené v určitom odbore podnikania

Kto má z toho prospech? Víťazí každý - študent aj firma.

 

 

Uchádzač

 • si prehĺbi znalosti
 • získa najvyššiu akademickú hodnosť (doktorát)
 • zapojí sa do siete ďalších uchádzačov o titul Ph.D. a partnerov v odbore
 • stane sa medzinárodne známym vo vybranej odbornosti

Spolupracujúci podnik alebo organizácia

 • má už prístup do špecializovaných a výskumných zariadení mimo školu
 • bude mať prospech z podpory dvoch odborných poradcov z akademickej inštitúcie
 • bude mať prístup k ďalším osobám, ktoré poskytujú technickú podporu

Ako to funguje?

Program má nasledujúcu štruktúru:

 • 3 vzájomne prepojené projekty, spracované pod dohľadom akademického a odborného vedenia
 • účasť vo Fóre vedomostí a inovácií (každoročná udalosť)
 • publikovanie 3 prác (akceptuje sa jeden patent)

 

 

Originalita prác je hodnotená redakčnými radami vydavateľa a / alebo agentúrami pre udeľovanie patentov.

Diplomová práca má tieto časti:

 • 3 publikácie
 • Úvodná kapitola, ktorá prepája 3 vydané publikácie, a zakladá tým novú "filozofiu"
 • Kapitola, ktorá obsahuje závery a ďalšie odporúčania
 • Obhajoba pred komisiou odborníkov
 • Hodnotenie príspevku - nová znalosť, ktorej zdrojom je uchádzač

 

 

Účasť na špeciálnych udalostiach, organizovaných univerzitou

Od študenta sa vyžaduje, aby dvakrát alebo trikrát navštívil Bolton University, a to najmenej raz na začiatku a raz na konci programu, a zodpovedal na otázky, ktoré mu v súvislosti s jeho diplomovou prácou bude klásť päťčlenná komisia. Traja členovia tejto komisie sú zástupcovia Bolton University a ďalší dvaja členovia sú externí spolupracovníci. V priebehu prvého roka vedúci štúdia študenta nasmeruje k tomu, ako by mal vo svojej práci postupovať. Tému záverečnej práce si študent môže vybrať zo širokej škály predmetov.

 • Postgraduálne uvádzací program
 • Každoročné 2-dňové podujatie, ktorého účelom je oboznámiť študentov s pravidlami správania a dobrej praxe pri vykonávaní výskumu a vypracovaní záverečnej práce, najmä v oblasti publikovania a práv duševného vlastníctva
 • Výskumné fórum
 • Poldenná udalosť, ktorá sa koná každý mesiac, kedy uchádzači v tom istom odbore prezentujú svoje nálezy kolegom a svojmu odboru
 • Výskumné a inovačné fórum
 • Každoročná 4-dňová konferencia / udalosť pre vytváranie kontaktov a sietí
 • Prezentácia všetkých uchádzačov o titul Ph.D v písomnej podobe
 • Prezentácie sa vydávajú formou zborníku
 • Prezentácia vo forme plagátov
 • Súťaž podnikateľských plánov - v skupinách s absolventmi doktorandského a bakalárskeho štúdia v ekonomických odboroch (DBA a MBA)
 • Prezentácia cien a ocenení

Follow us

Go to top