Studentský kodex

ACADEMIC HONESTY

Akademická integrita je prvořadá při studiu jakéhokoliv univerzitního studijního programu. Podvádění, plagiátorství, padělání nebo vymyšlení dat či informací se řadí mezi vážné porušení norem integrity, které se od studentů očekávají, takovéto porušení může ovlivnit pokračování ve studiu daného programu.

Od všech studentů VŠ UNYP se očekává, že budou jednat v souladu s akademickými pravidly a předpisy, které jsou níže uvedeny. Studenti, kteří poruší kodex cti, budou čelit závažným sankcím, včetně případného vyloučení z VŠ UNYP.

Máte-li dotazy týkající se jakéhokoliv aspektu tohoto studentského kodexu cti, obraťte se na vedoucího programu nebo na studijního poradce.

ACADEMIC HONESTY POLICY

Od studentů VŠ UNYP se očekává, že nebudou poskytovat ani přijímat nepovolenou podporu v rámci žádné posuzované (známkované) třídní práce, ani usilovat o nespravedlivé studijní výhody pro sebe nebo pro ostatní studenty, ať už úmyslně nebo neúmyslně.

Mezi příklady neoprávněné a nespravedlivé studijní výhody patří podvádění, plagiátorství, odevzdání zakoupené eseje, nepoctivé jednání a neoprávněná spolupráce.

Za plagiátorství se považuje mimo jiné i:

• Částečně nebo zcela okopírovat cizí esej, úkol, projekt.

• Kopírování materiálu z internetu, bez správné citace.

• Opakování pasáže z knih nebo jiných textů bez zahrnutí řádných odkazů, citací a/nebo uvozovek.

• Kopírování materiálu z jakéhokoli zdroje a předkládání jej jako vlastní práci.

Studenti by měli vždy věnovat pozornost tomu, aby odlišili své vlastní myšlenky, názory a poznatky od informací získaných z jiných zdrojů. Pojem "zdroje" zahrnuje nejen zveřejněný primární a sekundární materiál (včetně materiálu z internetu), ale také informace a názory získané přímo od ostatních lidí.

Za podvádění se považuje mimo jiné i:

• Nepovolené využití poznámek, textu nebo jiných pomůcek během zkoušek, nebo jakémkoli hodnocené práci.

• Využívání určitého druhu "taháku" nebo nějaké jiné formy tištěných materiálů, k zodpovězení otázek při zkoušce.

• Opisování od jiného studenta.

• Ochotné poskytování odpovědí otázek během zkoušky, ať už verbálně, písemně nebo pomocí posunků.

• Poskytování znění zkoušky ostatním studentům, kteří zkoušku ještě nepsali.

• Zastrašování, nutit ostatní studenty, aby poskytli odpovědi na otázky před anebo v průběhu zkoušky.

• Používání mobilního telefonu k předávání jakýchkoli informací během zkoušky (včetně, ale nikoli výhradně použití SMS zpráv)

PRAVIDLA CHOVÁNÍ STUDENTŮ

Od studentů se očekává, že se budou k ostatním studentům, instruktorům, zaměstnancům a ostatním členům UNYP komunity budou chovat vyspěle, odpovědně a profesionálně. To samé se očekává při kontaktu s jinými lidmi nebo organizacemi ve chvíli kdy studenti zastupují VŠ UNYP jakožto její studenti (např. kurzy, soutěže atd.).

Zaměstnanci a učitelé VŠ UNYP by měli hlásit rektorovi jakékoli případy, kdy chování studenta porušuje školní politiku, za použití formuláře Zpráva o disciplinárním problému/problému v chování.

Porušení pravidel chování může mít za následek disciplinární opatření, včetně vyloučení z VŠ UNYP.

Pravidla chování

Násilné činy, výhružky, rušivé chování a urážlivé nebo neuctivé poznámky nebo chování nebude tolerováno.

Obtěžování jakéhokoli druhu (včetně sexuálního, rasového, původového a náboženského) není tolerováno, a může mít za následek vyloučení z univerzity. Pokud se stanete obětí obtěžování, obraťte se na UNYP Affirmative Action Officer.

Kouření není povoleno v prostorách VŠ UNYP.

Alkohol, drogy a nebezpečné látky nejsou povoleny v prostorách VŠ UNYP. Studenti, kteří jsou pod vlivem alkoholu nebo drog nemají povoleno se účastnit hodit nebo akcí pořádaných VŠ UNYP.

Studenti jsou odpovědni za své osobní věci, které by neměly být ponechány bez dozoru. Veškeré předměty nalezené na VŠ UNYP by měly být odevzdány na recepci v Londýnské 41 nebo Belgické 40. VŠ UNYP není odpovědná za ztráty, odcizení nebo poškození majetku.

Studenti jsou odpovědni za škody, jež způsobí, přímo nebo nepřímo, na VŠ UNYP.

Studenti jsou povinni informovat zaměstnance VŠ UNYP nebo učitelé o jakémkoli poškození na zdraví (i drobných zranění), které se přihodili na VŠ UNYP nebo na akcích jí pořádaných.

BEZPEČNOSTNÍ A PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ

BEZPEČNOST PRÁCE

Jednou ze základních povinností všech vysokých škol a jejich zařízení je zajistit bezpečnost a ochranu zdraví všech osob přítomných v jejích prostorách a / nebo osob, které vykonávají činnosti vedené orgány univerzity.

POVINNOSTI STUDENTŮ

Studenti jsou povinni chránit své zdraví a zdraví ostatních, koho by jejich chování mohlo ovlivnit. Studenti se musí chovat tak, aby nedošlo k poškození jejich zdraví nebo zdraví ostatních lidí. Jsou povinni dodržovat zásady bezpečného chování v prostorách univerzity. To znamená zejména, je třeba být opatrný při chůzi a neběhat po schodech ani po chodbách. Aby nedošlo ke zranění, studenti jsou povinni se chovat opatrně při manipulaci a přenášení předmětů.

Je zakázáno požívat alkohol a jiné návykové látky v prostorách univerzity, stejně jako se účastnit třídy a navštěvovat akce pořádané univerzitou, když je student pod vlivem takových látek.

Studenti nesmí vstupovat do technických prostor univerzity - rozvaděče, stanice pro výměnu tepla, klimatizační strojovny atd

Studenti jsou povinni dodržovat všechny příkazy a zákazy od jejich učitelů a univerzitních pracovníků; zejména respektovat a dodržovat bezpečnostní a požární tabulky.

Studenti mají zakázáno chovat se tak, aby došlo k poškození na zdraví a majetku. Je zakázáno vnášet jakékoliv zbraně, střelivo a výbušniny do prostor univerzity a na akce pořádané univerzitou.

Studenti jsou povinni informovat zaměstnance VŠ UNYP nebo učitelé o jakémkoli poškození na zdraví (i drobných zranění), které se přihodili na VŠ UNYP nebo na akcích jí pořádaných.

Stroje, zařízení, nábytek a všechny elektrické spotřebiče mohou být použity pouze v souladu s předpisy výrobce. V případě, že manuál nařizuje použití ochranných pomůcek, tyto musí být použity.

Studenti jsou povinni udržovat čistotu a pořádek v prostorách univerzity. Aby se zabránilo možným pádům osob a bránění průchodu, studenti nesmějí, a to zejména v chodbách a schodištích, blokovat únikové cesty, přístupy k hasicím přístrojům, požárním hydrantům a elektrickým rozvaděčům. Kromě toho studenti nesmí používat nepovolená elektrická a topná zařízení v prostorách univerzity.

Studenti nesmí úmyslně zasahovat do elektrických spotřebičů a dalšího technického vybavení, včetně plynových spotřebičů, nenařídí-li jim to učitel.

Při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky je nutné se chovat velmi opatrně a postupovat podle pokynů uvedených na obalu. Dále je zakázáno jíst, pít a kouřit při nakládání s chemickými látkami a přípravky, jakož i manipulace s otevřeným ohněm při práci s hořlavými látkami. Čisticí prostředky musí být skladovány v určených oblastech a náhradní nádoby musejí mít visačku s obsahem.

PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA

Všichni jsou povinni se chovat tak, aby nezpůsobil požár, a aby neohrozili život a zdraví lidí, zvířat a poškození majetku, nebo životní prostředí. Při manipulaci s tepelným, elektrickým, plynovým a jiným zařízením všichni musí být nanejvýš opatrní. Kromě toho je třeba dbát zvýšené opatrnosti při skladování a manipulaci s hořlavými látkami a činností s otevřeným ohněm.

Při likvidování ohně a jiných nehod, je každý povinen poskytnout osobní nebo materiální pomoc hasičům, pokud tomu nebrání závažné okolnosti. Všichni musí dbát příkazů a dodržovat zákazy na určených místech a to zejména zákazu kouření a manipulace s otevřeným ohněm. Studenti nesmí provádět činnosti, které by mohly způsobit požár. Dále je zakázáno zneužívat a poškozovat zařízení požární ochrany - hasicí přístroje a hydranty. Je třeba věnovat zvýšenou opatrnost při manipulaci s otevřeným ohněm. Je zakázáno sušit oblečení a další materiál na topení. Všichni mají povinnost dodržovat pravidla při požárním alarmu, dodržovat evakuační plán a další organizační směrnice univerzity.

CHOVÁNÍ PŘI POŽÁRU

V případě požáru je každý povinen informovat všechny osoby, které by mohly být ohrožené požárem voláním "oheň". Pokud je to možné, musí uhasit oheň samy; odstranit hořlavé nebo jiné nebezpečné látky z jeho blízkosti.

V případě požárního poplachu, všechny osoby musí okamžitě opustit postiženou oblast. Při odchodu z místností, je nutné zůstat v klidu; a opatrně sejít po schodech, v žádném případě není povoleno použít výtah. Výtah není určen k evakuaci osob.

Je nutné okamžitě přivolat hasiče na čísle 150 nebo 112. Je rovněž třeba neprodleně informovat Fire Call Centrum (univerzitní příjem tel .: 224 216 661).

Používání přenosných hasicích přístrojů:

Před použitím hasicího přístroje, je třeba si uvědomit, zda existuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem při jeho použití. Je přísně zakázáno hasit elektrická zařízení vodou nebo vodou hasicích přístrojů. Práškové hasicí přístroje nebo CO2 se používají v podstatě pro všechny typy požárů, včetně elektrických zařízení; hasící přístroje CO2 jsou také používány při hašení papíru a jiných pevných látek. V každém případě, při použití hasicích přístrojů, je nutné postupovat podle pokynů uvedených na každém hasicím přístroji.

Znalost bezpečnosti práce a požární ochrany bude ve váš prospěch nejen při studiu, ale především v pozdějším životě, s cílem chránit svůj život a zdraví, stejně jako život a zdraví ostatních.

Sledujte nás

Go to top