Stipendia a finanční pomoc

UNYP má velký zájem na tom, aby příležitost studovat v angličtině v Evropě mělo co nejvíce studentů. Z tohoto důvodu nabízíme řadu stipendií, slev ze školného a finančních pobídek pro studenty našich bakalářských programů, magisterských programů, MBA a Ph.D. programů.

Pravidla stipendií a finanční pomoci UNYP

 • Všechna zde uvedená stipendia, ceny a slevy se vztahují pouze na kurzy/kredity, které nabízí UNYP, nikoliv na ty, které jsou nabízeny prostřednictvím partnerské univerzity (např. SUNY ESC).
 • Sleva za včasnou úhradu je vypočítána před uplatněním jakéhokoliv jiného prominutí školného nebo udělením stipendia.
 • S výjimkou slevy za včasnou úhradu nelze prominutí školného kombinovat.   
 • V případě studentů, kteří žádají o stipendium, budou posuzovány výsledky ze série prvních zkoušek.
 • Všechny žádosti o prospěchová stipendia, ceny a slevy na školném musí být podány a přiznány před zahájením studijního programu.

Vstupní stipendia a ceny pro všechny uchazeče o bakalářské tituly UNYP

Vstupní prospěchová stipendia  

Tato stipendia jsou považována za prominutí školného a budou vypočtena a odečtena ze studentova školného. Studenti musejí po celou délku svých studií docházet na výuku prezenčně, nesmí přerušit svá studia a jsou povinni splňovat všechna následující kritéria:  

50% poplatků za roční školné

 • Skóre 100, nebo vyšší z anglické jazykové zkoušky v UNYP; nebo TOEFL 250 (test na počítači); 100 (test online); IELTS 8
 • Minimální skóre 22 z matematického testu v UNYP
 • Prokázání vynikajících školních výsledků (ve skupině nejvyšších 20%)
 • Obdržení doporučení stipendia o úspěšném absolvování přijímacím pohovoru
 • Odevzdání vyplněné přihlášky před zahájením programu

30%  poplatků za roční školné

 • Skóre 92, nebo vyšší z anglické jazykové zkoušky v UNYP; nebo TOEFL 237 (test na počítači); 92 (test online); IELTS 7
 • Minimální skóre 20 z matematického testu v UNYP
 • Prokázání vynikajících školních výsledků (ve skupině nejvyšších 20%)
 • Obdržení doporučení stipendia o úspěšném absolvování přijímacím pohovoru
 • Odevzdání vyplněné přihlášky před zahájením programu

15% poplatků za roční školné

 • Skóre 84, nebo vyšší z anglické jazykové zkoušky v UNYP; nebo TOEFL 220 (test na počítači); 84 (test online); IELTS 6.5; FCE – A
 • Minimální skóre 18 z matematického testu v UNYP
 • Prokázání vynikajících školních výsledků (ve skupině nejvyšších 20%)
 • Obdržení doporučení stipendia o úspěšném absolvování přijímacím pohovoru
 • Odevzdání vyplněné přihlášky před zahájením programu

Studenti, kteří přecházejí z jiné vysoké školy, musejí mít minimálně 2,8 ze 4 (nebo ekvivalent na základě jiných hodnotících  systémů), aby mohli požádat o prospěchové stipendium. To nahrazuje kritérium "Student je povinen prokázat vynikající školní výsledky (ve skupině nejvyšších 20%)", které  je uvedeno v požadavcích na získání stipendia; ostatní požadavky zůstávají stejné.

Stipendium Barbary A. Adams

Toto ocenění je udělováno na památku Barbary A. Adams, která usilovala o podporu vysokoškolského vzdělávání na všech úrovních společnosti. Plné stipendium, pokrývající školné, je určeno pro evropské bakalářské studijní programy a uděluje se každoročně českému nebo slovenskému studentovi, který se převážně z finančních důvodů jinak nemůže zúčastnit studia v UNYP. Úspěšný žadatel o toto stipendium musí: 

 • Předložit dokument o finanční tísni, potvrzený státním orgánem
 • Mít skóre 84, nebo vyšší z anglické jazykové zkoušky v UNYP; (nebo TOEFL 220 - test na počítači, skóre 84 - online test, IELTS 6.5, FCE – A)
 • Mít minimální skóre 18 z matematického testu na UNYP
 • Odevzdat motivační dopis s uvedením důvodů, proč je vhodným kandidátem k udělení tohoto stipendia
 • Termín pro předložení všech dokumentů je 30. duben

Stipendia oceňující sportovní výkony

Sportovní stipendium se studentům přiznává jako výraz uznání za vynikající výsledek v oblasti sportovních aktivit, a to na základě jednoho ze dvou kritérií, která jsou uvedena níže. Sportovní stipendium nelze kombinovat s jiným. Je založeno na nejvyšším dosaženém úspěchu studenta v době podání žádosti o studium:

20% sleva na školném

Pro uchazeče, kteří reprezentovali svou zemi na mezinárodní úrovni.

10% sleva na školném

Pro uchazeče, kteří se umístili mezi prvními třemi na národní úrovni, a to buď jako jednotlivci, nebo v týmu.

Stipendia, ceny a slevy na školném pro všechny bakalářské programy UNYP

Slevy za včasnou platbu – k dispozici pro všechny uchazeče  a studenty denních programů

 • Odměna za včasnou platbu, odpovídající 5% slevě na školném, v případě platby za UNYP kredity, je k dispozici žadatelům a studentům, kteří se zaregistrují předem a zaplatí zálohu ve výši 60 000 Kč v plné výši za podzimní semestr pro následující akademický rok do 30. června. Chce-li student nárokovat tuto slevu, je povinen zaplatit rezervační poplatek v plné výši do 30. června.
 • Odměna za včasnou platbu, odpovídající 5% slevy na školném, v případě platby za UNYP kredity,  je k dispozici žadatelům a studentům, kteří se zaregistrují předem a zaplatí zálohu ve výši 60 000 Kč v plné výši za jarní semestr pro následující akademický rok do 31. října.

Cena za akademický úspěch

Přihlásit se mohou všichni studenti bakalářského prezenčního studia (s výjimkou těch, kteří jsou v prvním semestru na UNYP), kteří získají alespoň 13 US kreditů (26 ECTS kreditů) a nemají žádné neukončené kurzy.

Současná výše Stipendijního fondu, který je k dispozici pro udělování cen za akademické úspěchy, činí 500 000 Kč. Je poměrně rozdělena na podzimní a jarní semestr (neplatí pro letní semestr). Stipendium ve výši 12 500 Kč je uděleno dvaceti nejlepším studentům bakalářského studia podle dosaženého GPA za poslední semestr. V případě, že dva studenti na dvacáté pozici dosáhnou stejného GPA v danném semestru, rozhoduje celkové GPA. 

Stipendium je započteno do školného následujícího semestru.

Studenti, kteří získají cenu za akademický úspěch, mohou být požádáni, aby radili a pomáhali  slabším studentům UNYP, a to po uvážení Akademické rady UNYP.

Ubytovací stipendia

Všichni čeští a mezinárodní studenti, kteří se zapsali do bakalářských programů, akreditovaných v České republice (Obchodní administrativa, Komunikace a média, Mezinárodní vztahy a Psychologie), jejichž trvalé bydliště je mimo Prahu a není jim více než 26 let, mají nárok na státní měsíční ubytovací stipendium, které je vypláceno přes UNYP. Částka činí přibližně 540 Kč za měsíc po dobu 10 měsíců v roce. Stipendium bude rozesílat Ministerstvo školství ČR poté, co stipendium udělí a pokud je udělí.   

Sociální stipendia

Chce-li student zažádat o sociální stipendium, je povinen se prokázat potvrzením o příspěvcích na dítě od Úřadu státní sociální podpory. O udělené částce sociálního stipendia rozhoduje vláda a bude rozesíláno  Ministerstvem školství ČR poté, co je uděleno a pokud je uděleno.

Vstupní stipendia a ocenění pro žadatele - všechny magisterské studijní programy

Prospěchová  stipendia

Prospěchová stipendia jsou schvalována na základě následujících kritérií:

Výsledky GMAT nebo výsledky z ústní a matematické části GRE

(musejí být poskytnuty před zahájením programu)

 • GMAT/GRE 700 – 120,000 Kč
 • GMAT/GRE 650 – 60,000 Kč
 • GMAT/GRE 600 – 30,000 Kč

Pracovní zkušenosti

 • Zkušenosti z manažerské praxe 8 let a více  – 15,000 Kč
 • Zkušenosti z manažerské praxe 5 a více  – 10,000 Kč

Student může nárokovat více než jedno prospěchové stipendium a slevu, avšak kombinovaná částka nesmí přesáhnout 120 000 Kč.

Stipendia, ocenění a slevy na školném pro všechny magisterské programy UNYP

Slevy při plné platbě předem

Sleva 5% ze školného UNYP pro studenty magisterských programů je k dispozici studentům, kteří se zaregistrují a zaplatí školné a poplatky v plné výši nejméně jeden týden před zahájením svého studia. Stipendium je uznáváno ve formě slevy školného a je vypočteno a odečteno od školného studenta.

Sleva za včasnou registraci

Další slevu 5% mohou uplatnit studenti, kteří zaplatí zálohu 75 000 Kč do 30. června.

Sleva pro absolventy UNYP

Studenti, kteří absolvovali kterýkoliv z akademických programů na UNYP a dále pokračují  v jiném studijním programu UNYP, aby získali akademický titul, budou mít nárok na 25 000 Kč slevy na školném a prominutí poplatku za zápis u programu, který si k dalšímu studiu zvolili.

Asistenti odborného výzkumu

Studenti, kteří budou přijati jako asistenti odborného výzkumu v UNYP po dobu trvání svého postgraduálního studia, budou odměněni slevou 75% na školném pro svůj zvolený program, do kterého byli přijati. Očekává se od nich, že budou během trvání svých studií v UNYP k dispozici alespoň 24 hodin týdně v pozici asistenta odborného výzkumu. Pouze občané EU, nebo osoby s trvalým bydlištěm v zemích EU, mohou žádat o pozici asistenta odborného výzkumu. Uchazeči, kteří mají zájem o tuto pozici, by měli informovat přijímací oddělení UNYP v době, kdy podávají svou přihlášku ke studiu. Roční počet přijímaných studentů na tuto pozici bude stanoven podle potřeb univerzity.

Podání přihlášky nejpozději  31.března 

Rodinné slevy  

Pokud se dva nebo více členů jedné rodiny zapíšou ke studiu na UNYP, slevu 10% na školném obdrží druhý člen rodiny. Slevu lze uplatnit i v případě, že první člen rodiny již studium UNYP  absolvoval.

Tuto slevu na školném lze uplatnit pouze v případě, že se druhý člen rodiny registruje ke studiu na UNYP a zaplatí 25% školného za svá zvolená studia pro další akademický rok. Tato sleva bude vypočtena z celkového školného za prezenční docházku.

Při využití této rodinné slevy nemá druhý člen rodiny nárok na vrácení poplatku za studium v případě, že přeruší svá studia.

Sleva na školném je vypočítána a odečtena od školného studenta. 

Ocenění "Přiveď přítele"

Ocenění ve výši 15 000 Kč bude vyplaceno každému studentovi/absolventovi, který přivede jednoho nebo více přátel na studia v UNYP.  „Přítel“ musí být nový student se školným, hrazeným za prezenční studium na dobu nejméně jednoho roku studia.

Nového studenta musí současný student/absolvent buď osobně představit přímo v přijímací kanceláři, nebo nepřímo a to tak, že nový student uvede jméno a číslo studentského průkazu současného studenta, když poprvé kontaktuje UNYP. 

„Přítel“ musí splňovat podmínku, že nebyl nikdy předtím v minulosti v kontaktu s univerzitou.  

Studenti, přecházející z jiných vzdělávacích institucí, mají také nárok na tuto částku, avšak musejí být zapsáni do prezenčního studia na UNYP na dobu nejméně jednoho roku.

Cena bude proplacena teprve poté, co „přítel“ uhradil své školné za jeden rok nebo splatil úplně svůj splátkový kalendář.

Cena bude proplacena na studentův účet po zahájení studia nového studenta, a to v dalším semestru po zahájení studia nového přítele.

Tato cena bude využita jako sleva školného studenta. Pokud student promuje v následujícím semestru, může mu být cena refundována na jeho bankovní účet.

O cenu se nelze ucházet v případě studenta, který zažádá o přijetí prostřednictvím agentury nebo partnera univerzity. Nový student se musí se svou žádostí obrátit přímo na přijímací oddělení UNYP.

Prominutí školeného pro NPO/NPA a zaměstnance veřejné správy (platí pouze pro nové studenty)

Prominutí 15% školného se vztahuje na všechny české a slovenské zájemce o bakalářské studium v UNYP, kteří mají trvalé bydliště na území České republiky nebo Slovenské republiky, a kteří jsou zaměstnanci v neziskových organizacích (NPO) na plný úvazek, nebo na plný úvazek v neziskových asociacích (NPA), spojených s poskytováním služeb sociální péče, pomoci v nouzi, s problematikou životního prostředí a veřejné služby. Oficiální potvrzení o práci na plný úvazek od zaměstnavatele musí být předloženo v době podání žádosti. Žadatel je povinen pracovat na plný úvazek po dobu nejméně jednoho roku v době podání žádosti, aby měl nárok na slevu na školném. Toto prominutí školného se vztahuje též na děti těchto zaměstnanců, avšak není možné jej uplatnit pro osoby sezdané s těmito žadateli (manžel/manželka).    

Firemní slevy

Firemní slevy lze uplatňovat ve spolupráci s jednotlivými korporátními institucemi, se kterými jsou dohodnuty.

Slevy za absolventský diplom

Absolventi UNYP s bakalářskými nebo magisterskými tituly,  kteří by se rádi přihlásili do dalšího programu v UNYP, a získali tak diplom z jiné oblasti/specializace, obdrží 50% slevu na školném za zvolený program. Tato podmínka platí i pro studenty magisterských oborů, kteří by se rádi přihlásili k bakalářskému studiu, aby získali během svých magisterských studií v UNYP diplom ze zvoleného programu. Slevu nelze uplatnit na žádný z kreditů, které jsou potřebné k získání titulu/diplomu a nelze ji kombinovat s žádnou další slevou na školném nebo se stipendiem.

Splátkové plány školného  

A konečně, splátkové plány školného v UNYP. Jedná se o měsíční splátky stejné částky, které rozloží náklady na školné na celý semestr, navýšené o poplatek za splátku. Poplatek je vypočítán jako procento (2% pro denní programy a 3% pro víkendové programy) z dlužné částky školného. Platební plány jsou k dispozici pro všechny studijní programy UNYP.

Sledujte nás

Go to top