AXON Competition

Pravidla soutěže Axon Language School

Pořadatel

1. Pořadatelem soutěže Axon Language school je společnost AXONGLOBAL, s.r.o. se sídlem Praha 2, Belgická 115/40, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce číslo 247170 a University of New York in Prague, s.r.o. se sídlem Praha 2, Londýnská 506/41, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce číslo 60332 (dále jen "Pořadatel").

2. Účastník soutěže je srozuměn a bere na vědomí, že poskytuje své informace pořadateli soutěže.

Jak soutěžit

1. Termín konání soutěže je XY.

2. Soutěže se mohou zúčastnit studenti středních škol starší 15 let, kteří mají trvalé bydliště v České republice.

3. Do soutěže se uživatel zapojí tím, že vyplní dotazník na letáku pravdivými údaji.

4. Každý soutěžící se může v rámci jedné soutěže zapojit pouze jednou. Všichni soutěžící, kteří v rámci jedné soutěže vyplní více letáků, budou ze soutěže vyřazeni.

5. Soutěžící má nárok pouze na jednu výhru v rámci jedné soutěže.

Výherci

1. Výherci budou ze soutěžících vybráni na základě náhodné volby.

2. Výherci budou nejpozději do 2 dnů od uvedeného data konce soutěže kontaktováni prostřednictvím e-mailu, a vyzváni aby Pořadatele kontaktovali ohledně předání výhry.

3. Nepřihlásí-li se soutěžící o výhru do 7 kalendářních dnů, propadá výhra pořadateli.

Ceny

1. O přesném způsobu doručení výhry bude výherce informován e-mailem.

2. Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je pořadatelem soutěže stanovena.

3. Na výhru nevzniká výherci právní nárok a nelze ji vymáhat soudní cestou.

Práva a povinnosti pořadatele

1. V případě důvodného podezření z podvodu, zneužití a/nebo chyby týkající se řádného provozování soutěže, si pořadatel vyhrazuje právo ji ukončit či pozastavit, pozměnit tyto podmínky, prohlásit oznámení zaslaná výhercům za neplatná nebo bez oznámení a jakékoli náhrady zablokovat účast soutěžícím, kteří se účastní soutěže v rozporu s dobrými mravy.

2. Pořadatel neodpovídá za to, že výherce uvedl nesprávnou adresu. Pořadatel neodpovídá ani za jiné důvody, kvůli kterým výherce neobdržel výhru, pokud tyto důvody nespočívají na straně pořadatele.

3. V případě, že si výherce nevyzvedne v řádném termínu svou výhru, propadá výhra pořadateli.

4. Bude-li mít pořadatel oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či dobrými mravy.

5. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.

6. Pořadatel si vyhrazuje právo měnit podmínky soutěže i v jejím průběhu bez předchozího upozornění.

Souhlas se zpracováním osobních údajů, schválení pravidel

1. Svou účastí v soutěži potvrzuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že pořadatel je oprávněn užít v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jako „občanský zákoník“), bezplatně jím uvedené jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníka soutěže, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.

2. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o ochraně osobních údajů“), uděluje každý soutěžící pořadateli jakožto správci souhlas se zařazením osobních údajů nacházejících se na vyplněném dotazníku na letáku, popř. osobních údajů sdělených soutěžícím pořadateli v průběhu soutěže, v rozsahu jméno, příjmení, název střední školy, adresa trvalého bydliště na území České republiky a e-mailová adresa, telefon a datum narození (dále jako „údaje“), do databáze pořadatele a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, a to pro účely vyhodnocení soutěže, pro účely zveřejnění výsledků soutěže, pro marketingové a PR účely pořadatele, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, včetně zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a dále pro účely prokázání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro tyto účely, a to na dobu neurčitou s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle ustanovení § 11 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese pořadatele uvedené v záhlaví těchto podmínek odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd.

3. Osobní údaje bude zpracovávat pořadatel, a to v elektronické podobě. Zabezpečení osobních údajů bude provádět pořadatel.

4. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může soutěžící na pořadatele obrátit, případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00.

 

V Praze, dne 15. 12. 2015

Follow us

Go to top