Zajištění kvality

Procesy hodnocení kvality a zajištění kvality v UNYP jsou založeny na:

Tyto procesy jsou založeny na účasti klíčových interních a externích zúčastněných stran a zahrnují zapojení mezinárodně uznávaných externích akreditátorů. Jsou založeny na zásadách transparentnosti, neustálého zlepšování a včasné identifikaci a nápravě nedostatků.

Hlavní aktéři při zajišťování a hodnocení kvality

Mezi hlavní oblasti odpovědnosti patří:

  • Rektor odpovídá za kvalitu vzdělávání a související činnosti v UNYP.
  • Rada pro interní hodnocení odpovídá za stanovení pravidel pro hodnocení kvality a zajištění kvality; přípravu hodnocení UNYP na institucionální úrovni; a hodnocení žádostí o studijní programy.
  • Garant programu je zodpovědný za zajištění kvality studijních programů. Pomáhají jim v úzké spolupráci garantů kurzů a kateder.
  • Externí hodnocení kvality v rámci UNYP provádí Národní akreditační úřad pro vysoké školství (NAU), British Accreditation Council (BAC) a International Accreditation Council for Business Education  (IACBE). Zprávy BAC o hodnocení UNYP jsou uvedeny na webových stránkách BAC.
  • UNYP zveřejňuje souhrnné výsledky svých institucionálních sebehodnocení na veřejné webové stránce UNYP, včetně pětiletého institucionálního sebehodnocení a každoročních aktualizací. Úplbé zprávy jsou vydávány akademické komunitě UNYP a jejích orgánů. Souhrnné hodnocení pokroku UNYP směrem k jeho dlouhodobým strategickým cílům je zveřejněno v každoroční výroční zprávě.

Zpětná vazba na kvalitu

Klíčovými zdroji zpětné vazby, které UNYP využívá při zajišťování a hodnocení kvality svých aktivit, jsou:

Zpětná vazba

Zdroj zpětné vazby

Pravidelnost

Hodnocení kurzů studenty

Studenti

Každý semestr v každém kurzu

Hodnocení kurzů vrstevníky

Akademičtí poradci, akademičtí pracovníci z partnerkých universit

Každý semestr

Vstupní průzkum

Noví studenti

Ročně

Výstupní průzkum

Absolventi

Ročně

Průzkum absolventů

Absolventi

Nepravidelné intervaly

Hodnocení zaměstnanců a zařízení

Studenti a akademický personál

Ročně

Hodnocení studijních programů

Garantoři programů

Ročně

Výsledky studijních úspěchů (Business program)

Vedoucí Business programu

Ročně

Klíčové ukazatele výkonnosti (KPI)

Různé zdroje, závisí na operačním oddělení

Ročně

Zasedáni Business Advisory Council

Členové akademické a Business komunity

Dvakrát za rok

Zasedání Business Advisory Board

Odborníci z akademické, profesionální a veřejné sféry

Dvakrát za rok

British Accreditation Council

Externí hodnotitelé BAC

Úplná kontrola každé 4 roky, s průběžnou kontrolou každé 2 roky

International Accreditation Council for Business Education (IACBE)

Profesní externí hodnotitelé IACBE

Úplná inspekce každých 10 let

 

Výsledky hodnocení kvality

[dokumenty budou brzy přiloženy]

Sledujte nás

Go to top