Zajištění kvality

Procesy hodnocení a zaručení kvality na UNYP jsou založeny na:

Těchto procesů se účastní klíčové interní a externí strany, zahrnují zapojení mezinárodně uznávaných externích akreditátorů. Jsou založeny na zásadách transparentnosti, neustálého zlepšování a včasné identifikaci a nápravě nedostatků.

Hlavní aktéři hodnocení a zaručení kvality

Mezi hlavní oblasti odpovědnosti patří:

  • Rektor odpovídá za kvalitu vzdělávání a související činnosti na UNYP.
  • Rada pro interní hodnocení odpovídá za stanovení pravidel pro hodnocení a zajištění kvality; přípravu hodnocení UNYP na institucionální úrovni; a hodnocení žádostí o studijní programy.
  • Garanti programů jsou zodpovědní za zajištění kvality studijních programů, na čemž spolupracují s garanty kurzů a vedoucími kateder.
  • Externí hodnocení kvality v rámci UNYP provádí Národní akreditační úřad pro vysoké školství (NAU), British Accreditation Council (BAC) a International Accreditation Council for Business Education  (IACBE). Zprávy BAC o hodnocení UNYP jsou publikovány na webových stránkách BAC.
  • UNYP zveřejňuje souhrnné výsledky svých institucionálních hodnocení na webové stránce UNYP, včetně pětiletého institucionálního hodnocení a každoročních aktualizací. Úplné zprávy jsou přístupné akademické komunitě UNYP a jejím orgánům. Souhrnné hodnocení pokroku UNYP vzhledem k jejím dlouhodobým strategickým cílům je zveřejněno v každoroční výroční zprávě.

Vyhodnocování kvality pomocí zpětné vazby

Klíčovými zdroji zpětné vazby, které UNYP využívá při hodnocení a zaručení kvality aktivit, jsou:

Zpětná vazba

Zdroj zpětné vazby

Pravidelnost

Hodnocení kurzů studenty

Studenti

Každý semestr v každém kurzu

Hodnocení kurzů vrstevníky

Akademičtí poradci, akademičtí pracovníci z partnerkých univerzit

Každý semestr

Vstupní průzkum

Noví studenti

Ročně

Výstupní průzkum

Absolventi

Ročně

Průzkum absolventů

Absolventi

Nepravidelně

Hodnocení zaměstnanců a zařízení

Studenti a akademický personál

Ročně

Hodnocení studijních programů

Garanti programů

Ročně

Výsledky studijních úspěchů (Obchodní administrativa)

Vedoucí katedry Obchodní administrativa 

Ročně

Klíčové ukazatele výkonnosti (KPI)

Různé zdroje

Ročně

Zasedání Business Advisory Council

Členové akademické a obchodní komunity

Dvakrát ročně

Zasedání External Advisory Board

Odborníci z akademické, profesionální a veřejné sféry

Dvakrát ročně

British Accreditation Council

Externí hodnotitelé BAC

Úplná kontrola každé 4 roky, průběžná kontrola každé 2 roky

International Accreditation Council for Business Education (IACBE)

Profesní externí hodnotitelé IACBE

Úplná kontrola každých 10 let

 

Výsledky hodnocení kvality

Institutional Self-Evaluation Report 2013-2017

Sledujte nás

Go to top