UNYP Soutěž na sociálních sítích

Pravidla soutěže na timeline sociálních sítí University of New York in Prague

Pořadatel

1. Pořadatelem soutěže na Facebook, Instagram a Twitter stránce University of New York in Prague je společnost University of New York in Prague, s.r.o., se sídlem Londýnská 506/41, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce číslo 60332 (dále jen "Pořadatel")
2. Soutěže nejsou nikterak sponzorovány, spravovány nebo přidruženy k sociální síti Facebook, Twitter a Instagram. Účastník soutěže je srozuměn a bere na vědomí, že poskytuje své informace pořadateli soutěže a nikoliv sociální síti Facebook, Twitter a Instagram.

Jak soutěžit

1. Termín konání soutěže je od 3. dubna 201 do 18. května 2018.
2. Soutěže se mohou zúčastnit uživatelé Facebooku, Instagramu a Twitteru, kteří jsou studenty, absolventy a účastníky Gala večírku u příležitosti oslavy 20. let univerzity. Účastník soutěže musí obdržet pozvánku na Gala večírek.

3. Do soutěže se uživatel zapojí tak, že nahraje až 3 fotky, videa nebo boomerangy na každou ze tří sociálních sítí s označením #UNYP20. Dohromady tedy může nahrát až 9 fotek. Uživatel musí nahrát fotky, videa či boomerangy na veřejný profil. Zaměstnanci UNYP se nemohou soutěže zúčastnit.

Výherci

1. Soutěžní příspěvky budou zveřejněny pod jménem, pod kterým má uživatel vytvořený profil na sociální síti Facebook, Instagram nebo Twitter.  Výherce bude náhodně vybrán pomocí softwarového programu Woobox, který bude použit k dohledu nad soutěží.
2. Výherce bude vyhlášen během Gala večírku u příležitosti 20. let univerzity, který se koná 18. května. Pokud účastník soutěže není přítomen během předávání cen, výhra bude předána dalšímu výherci.

Ceny

1. O přesném způsobu předání výhry bude výherce informován během Gala večírku.
2. Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je pořadatelem soutěže stanovena.
3. Na výhru nevzniká výherci právní nárok a nelze ji vymáhat soudní cestou.
4. Výhrou v soutěži je pronájem auta od Renocar (výherce musí mít platnou českou adresu), chytrý telefon, 20 000 Kč cestovní balíček od Pantour (nesmí být využit během července a srpna 2018), roční členství od Fitinn a voucher na 5000 Kč od OPUS, který musí být využit jednorázově. Všechny vouchery a poukázky mají stanovenou platnost.

Práva a povinnosti pořadatele

1. V případě důvodného podezření z podvodu, zneužití a/nebo chyby týkající se řádného provozování soutěže, si pořadatel vyhrazuje právo ji ukončit či pozastavit, pozměnit tyto podmínky, prohlásit oznámení zaslaná výhercům za neplatná nebo bez oznámení a jakékoli náhrady zablokovat účast soutěžícím, kteří se účastní soutěže v rozporu s dobrými mravy.
2. Pořadatel neodpovídá za to, že výherce uvedl nesprávné informace. Pořadatel neodpovídá ani za jiné důvody, kvůli kterým výherce neobdržel výhru, pokud tyto důvody nespočívají na straně pořadatele.
3. Bude-li mít pořadatel oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či dobrými mravy.
4. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.
5. Pořadatel si vyhrazuje právo měnit podmínky soutěže i v jejím průběhu bez předchozího upozornění.

Souhlas se zpracováním osobních údajů, schválení pravidel

1. Svou účastí v soutěži potvrzuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že pořadatel je oprávněn užít v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jako „občanský zákoník“), bezplatně jím uvedené jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníka soutěže, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.
2. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o ochraně osobních údajů“), uděluje každý soutěžící pořadateli jakožto správci souhlas se zařazením osobních údajů nacházejících se na jeho facebookové, instagramové a twitterové stránce, popř. osobních údajů sdělených soutěžícím pořadateli v průběhu soutěže, v rozsahu jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště na území České republiky a e-mailová adresa (dále jako „údaje“), do databáze pořadatele a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, a to pro účely vyhodnocení soutěže, pro účely zveřejnění výsledků soutěže, pro marketingové a PR účely pořadatele, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, včetně zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a dále pro účely prokázání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro tyto účely, a to na dobu neurčitou s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle ustanovení § 11 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese pořadatele uvedené v záhlaví těchto podmínek odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd.
3. Osobní údaje bude zpracovávat pořadatel, a to v elektronické podobě. Zabezpečení osobních údajů bude provádět pořadatel.
4. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může soutěžící na pořadatele obrátit, případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00.
5. Soutěže nejsou nikterak sponzorovány, spravovány nebo přidruženy k sociální síti Facebook, Instagram ani Twitter. Účastník soutěže je srozuměn a bere na vědomí, že poskytuje své informace pořadateli soutěže a nikoliv sociální síti Facebook, Instagram a Twitter.
6. Všechny nevhodné nebo urážlivé fotografie budou ze soutěže vyloučeny.

Autorská práva, licence

1. Odesláním soutěžního příspěvku do soutěže soutěžící prohlašuje, že je jediným nositelem práv ke všem předmětům ochrany podle autorského zákona obsaženým v soutěžním příspěvku, tj. zejména, že je jediným autorem fotografického díla. Soutěžící prohlašuje, že v soutěžním příspěvku nebyla užita díla či jiné předměty ochrany podle práv k duševnímu vlastnictví jiných osob, že užitím soutěžní fotografie, videa či boomerangu pořadatelem způsobem vyplývajícím z pravidel této soutěže nebudou porušena práva a oprávněné zájmy třetích osob a nevznikne pořadateli ani jiné osobě škoda a/nebo nemajetková újma, a pro případ, že se tak stane, zavazuje se takovou škodu a/nebo nemajetkovou újmu v plné výši uhradit ve prospěch toho, jemuž vznikla. Odesláním soutěžního příspěvku (fotografie, video či boomerangu) do soutěže poskytuje soutěžící pořadateli výhradní licenci k užití soutěžního příspěvku a všech předmětů ochrany podle autorského zákona obsažených v soutěžním příspěvku jejich sdělováním veřejnosti všemi způsoby dle § 18 a násl. autorského zákona, včetně sdělování veřejnosti v e-mailových zprávách pořadatele společně s obchodním sdělením, na webových stránkách pořadatele a v dalších komunikačních médiích – tisková média, online-média, televize, rozhlas, jejich rozmnožováním a rozšiřováním rozmnoženin v jakékoli podobě, to vše k reklamním a jiným obdobným účelům bez časového, množstevního či územního omezení; soutěžící poskytuje dále svolení k následné úpravě soutěžního příspěvku (fotografie, videa či boomerangu), spojení s jinými díly a/nebo zařazení do díla souborného nebo audiovizuálního a k jeho užití v takové podobě v rozsahu shora uvedeném; soutěžící poskytuje licenci a svolení bezúplatně.
2. Pořadatel není povinen poskytnutou licenci využít. Pořadatel je oprávněn práva z licence zcela nebo zčásti, úplatně nebo bezúplatně poskytnout třetí osobě (podlicence) nebo licenci zcela nebo zčásti, úplatně nebo bezúplatně postoupit třetí osobě. Soutěžící uděluje pořadateli soutěže svolení ke zveřejnění soutěžního příspěvku a souhlasí s tím, aby soutěžní příspěvek resp. jeho část byla zveřejněna či užita bez uvedení jeho autorství v případech, kdy je to obvyklé.

V Praze, dne 3. 4. 2018

 

 

Sledujte nás

Go to top