Všeobecné podmínky soutěže na webových stránkách University of New York in Prague www.unyp.cz

Pořadatel

1) Pořadatelem soutěže je společnost University of New York in Prague, s.r.o., se sídlem Londýnská 506/41, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce číslo 60332 (dále jen "Pořadatel")
Jak soutěžit

2) Termín konání soutěže je od 30. srpna 2016 do 16. října 2016.

3) Soutěže se mohou zúčastnit návštěvníci webových stránek, kteří jsou v době konání soutěže starší 15 let a mají trvalé bydliště v České republice. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci Universtiy of New York in Prague.

4)  Pro účast v soutěži musí soutěžící na webových stránkách University of New York in Prague (www.unyp.cz) najít 5 kreseb znázorňující obličej Justina Biebera a správně zodpovědět 5 otázek s možnostmi. Otázka se objeví po kliknutí na kresbu. 

5) Každý soutěžící se může do soutěže zapojit pouze jednou. Všichni uživatelé, kteří se do soutěže zapojí vícekrát (není-li výslovně uvedeno jinak), budou ze soutěže vyřazeni.

6) Vstup do soutěže bude považován za závazný souhlas s podmínkami soutěže, jež jsou uvedeny v tomto dokumentu.

Výherci

7) Výherce bude náhodně vylosován ze všech účastníků soutěže.

8) Výherce bude oznámen 1. listopadu 2016. Výsledky soutěže budou publikovány na webových stránkách v sekci novinky (www.unyp.cz/news) a vítěz bude kontaktován e-mailem. 

9) Nepřihlásí-li se soutěžící o výhru do 14 kalendářních dnů, propadá výhra pořadateli.

Ceny

10) O přesném způsobu doručení výhry bude výherce informován emailem.

11) Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je pořadatelem soutěže stanovena.

12) Na výhru nevzniká výherci právní nárok a nelze ji vymáhat soudní cestou.

13) Výhrou v soutěži jsou dva lístky (sektor stání) na koncert Justina Biebera, který se koná v Praze 12. listopadu.

14) Daňová povinnost plynoucí z výhry je zodpovědností výherce. 

Práva a povinnosti pořadatele

15) V případě důvodného podezření z podvodu, zneužití a/nebo chyby týkající se řádného provozování soutěže, si pořadatel vyhrazuje právo ji ukončit či pozastavit, pozměnit tyto podmínky, prohlásit oznámení zaslaná výhercům za neplatná nebo bez oznámení a jakékoli náhrady zablokovat účast soutěžícím, kteří se účastní soutěže v rozporu s dobrými mravy.

16) Pořadatel neodpovídá za to, že výherce uvedl nesprávnou adresu. Pořadatel neodpovídá ani za jiné důvody, kvůli kterým výherce neobdržel výhru, pokud tyto důvody nespočívají na straně pořadatele.

17) Bude-li mít pořadatel oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či dobrými mravy.

18) Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.

19) Pořadatel si vyhrazuje právo měnit podmínky soutěže i v jejím průběhu bez předchozího upozornění.

Souhlas se zpracováním osobních údajů, schválení pravidel

20) Svou účastí v soutěži potvrzuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že pořadatel je oprávněn užít v souladu s ustanovením § 87, 88 a 89 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jako „občanský zákoník“), bezplatně jím uvedené jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníka soutěže, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.

21) V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o ochraně osobních údajů“), uděluje každý soutěžící pořadateli souhlas se zařazením osobních údajů sdělených soutěžícím pořadateli v průběhu soutěže, v rozsahu jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště na území České republiky a e-mailová adresa (dále jako „údaje“), do databáze pořadatele a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, a to pro účely vyhodnocení soutěže, pro účely zveřejnění výsledků soutěže, pro marketingové a PR účely pořadatele, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, včetně zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a dále pro účely prokázání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro tyto účely, a to na dobu neurčitou s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle ustanovení § 11 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese pořadatele uvedené v záhlaví těchto podmínek odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd.

22) Osobní údaje bude zpracovávat pořadatel, a to v elektronické podobě. Zabezpečení osobních údajů bude provádět pořadatel.

23) V případě pochybností o dodržování práv správcem se může soutěžící na pořadatele obrátit, případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00.

24) Soutěž není nikterak sponzorována, spravována nebo jinak spojena s Justinem Bieberem.

25) Soutěž není nikterak sponzorována, spravována nebo jinak spojena se sociální síti Facebook nebo jiné sociální síti.

 V Praze, dne 30. 8. 2016

Sledujte nás

Go to top