O bakalářském programu Vývoj dítěte

Bakalářský program Vývoj dítěte na University of New York in Prague je navržen pro studenty, kteří se chtějí v rámci studia zaměřit na děti (od raného dětství po adolescenci) a jejích vývoj v kontextu rodinných, kulturních, školních a sousedských vztahů, ve kterých žijí. 

Tento program je postaven tak, aby zprostředkoval silné zázemí a znalosti v sociálních a behaviorálních vědách, které se vývoje dítěte přímo týkají. Všechny aspekty studijního plánu umožní studentům aplikovat teorii a závěry už realizovaných výzkumů k práci na současném výzkumu v oboru psychologie dítěte.

Důvody studovat obor Vývoj dítěte

Tento studijní program nabízí pevné oborové záklasy a umožňuje studentům pokračovat v dalším studiu nebo vstoupit do pracovního světa jakožto kompetentní absolventi s širokým rozsahem aplikovatelných dovedností. Zároveň je výbornou průpravou pro navazující studia ve vybraných společenských vědách a odborných zaměření (vzdělání, psychologie, sociální služby, péče o děti) a může sloužit jako dodatečný (nebo druhý) program pro bakalářské studenty, kteří souběžně studují program týkající se vzdělávání nebo speciální pedagogiky. Kurikulum je postaveno tak, aby studentům umožnilo vytvořit si zázemí v příslušných odvětvích, dobré teoretické porozumění, závěrům důležitých výzkumů a výzkumným metodám.

Primární cíle programu: 

Prvním cílem programu je studentům zprostředkovat porozumění klíčovým teoretickým základům napříč všemi obory v rámci disciplíny.

Druhým cílem je propojit schopnost psát a porozumět oborovým akademickým textům s vědeckou poptávkou po budoucím výzkumu. To vyžaduje:  

i) znalost a schopnost integrovat a zhodnotit teoretické základy oboru Psychologie dítěte,

ii) schopnost zrealizovat empirický výzkum v rámci příslušného vědeckého problému nebo oblasti použitím relevantní metodologie (kvalitativní, kvantitativní, kombinace) a nástrojů měření,

iii) schopnost rozpoznat možnosti a limity empirického pozorování a uvědomění kontextuálních omezení prostoru, času, zdrojů i kultury,

iv) schopnost v rámci aplikace teorií používat kritické myšlení a vědecké důkazy.

Třetím cílem je aplikovat kritické myšlení a logiku tak, aby bylo možné co nejefektivněji pracovat s konkrétním výzkumným předmětem a výzkumnými schopnostmi zmíněnými výše.

Čtvrtým cílem je osvojení schopnosti aplikovat etické principy v budoucí odborné praxi.

Pátým cílem je osvojení schopností psané a verbální komunikace, informační gramotnosti a schopnosti pracovat s databázemi. Tento cíl rovněž zahrnuje potřebu osvojení klíčových dovedností pro interakci s odborníky v rámci oboru i mimo něj. 

UNYP otevřel svůj magisterský obor v psychologii, který je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Studenti tak mají možnost na UNYPu pokračovat v dalším studiu a významně tak zlepšit svoji pozici pro budoucí profesionální dráhu. 

Profil absolventa

Znalost a vědomosti

Absolventi tohoto programu budou schopni demonstrovat znalosti v:

 • základních principech lidského vývoje (v rámci celkového vývoje člověka),
 • kritických výzkumných přístupech k lidskému vývoji,
 • základních principech psychologie (vývojová, kognitivní, behaviorální, sociálně kulturní)
 • základních principech učení a vzdělávání (rané dětství, základní škola, i v rámci kognitivních vyjímek)
 • základních aaspektech vývoje jazyka (sociolingvistika, psycholingvistika).
 • základních teoriích citových vazeb a rodinných systémů.

Odborné dovednosti

Absolventi tohoto programu budou schopni:

 • demonstrovat vědeckou i statistickou gramotnost relevantní k současným požadavkům oboru,
 • aplikovat výzkumné znalosti v rámci kvantitativní, kvalitativní nebo kombinované výzkumné metodologie, 
 • odborně komunikovat v rámci oboru (psát akademické výzkumné texty a články, vědecké zprávy, prezentace i odbornou korespondenci),
 • projevovat porozumění se současnými trendy napříč příbuznými obory psychologie dítěte (vzdělávání, speciální pedagogika), 
 • pochopit etické a morální problémy spojené s vývojem dítěte v praxi (vzdělávání, školní poradentsví, výzkum).

Obecné kompetence

Absolventi tohoto programu budou schopni:

 • vytvářet komplexní projekty a prezentace díky odborným a akademickým informačním technologiím a statistickým softwarům (SPSS, Jamovi), prezentačním softwarům (PowerPoint, Prezi) a online knihoven, 
 • vyjadřovat myšlenky koherentním, logickým a přesvědčivým způsobem v rámci mluvené, psané i vizuální komunikace,
 • učit se přijímat a zpracovávat kritickou zpětnou vazbu od spolužáků a instruktorů,
 • inovativně přemýšlet a efektivně řešit problémy (divergentní a konvergentní myšlení),
 • pracovat samostatně stejně tak jako v rámci odborné nebo akademické skupiny, 
 • sebeřízení a autoregulace, 
 • demonstrovat hodnoty, které upevňují komunity na lokální, národní i globální úrovni,
 • vytvořit smysluplné odborné a životní cíle.

Pro více informací rozklikněte menu níže:

Titul: Bachelor of Arts (B.A.) or Bachelor of Science (B.S.) – upon students´ choice

Oblast studia: Human Development 

Zaměření: Child Development

Pro více informací o partnerství se State University of New York in Prague, Empire State University (SUNY, ESU) navštivte příslušnou stránku University of New York in Prague.

První dva roky programu jsou zaměřeny na zprostředkování silného backgroundu vztahujícího se k teorii Vývoje dítěte, včetně předmětů jako kulturní antropologie, vývojová psychologie, kognitivní psychologie, sociální psychologie, pedagogická a školní psychologie, psychologie umění a teorie multikulturalismu.

Kurikulum vyšších ročníků je zaměřeno přímo na psychologický vývoj dítěte s přesahem do poradenství a oborového výzkumu. 

Povinné předměty:

 • History and Systems of Psychology
 • Introduction to Human Development
 • Psychology of Infancy and Childhood
 • Psychology of Adolescence and Adulthood
 • Development and Meaning of Play
 • Child Abuse and Neglect
 • Multicultural Study of Children and Families
 • Research Perspectives on Human Development

Volitelné předměty:

 • Attachment and Family Systems
 • Children and the Arts
 • Music & the Mind
 • Motivation & Emotion
 • Comparative Psychology
 • Positive Psychology
 • Sports Psychology
 • Health Psychology
 • Investigative Psychology

Tento obor nabízí mnoho kariérních možností: 

 • Child Psychologist
 • School Counselor
 • Educational Leader (Policy Maker, Head Teacher, Principal of School)
 • Educator (Teacher, Curriculum Developer, Professor)
 • Researcher (Human Development, Education, Child Psychology)
 • Childcare Specialist (Consultant, Advisor)
 • Developer of Child and Family Centers
 • Community Organizer
 • Creator and Developer of Learning Centers

Máte dotaz? Chcete podat přihlášku?

Náši poradci pro přijímací řízení vám rádi zodpoví vaše dotazy nebo pomohou s vyplněním přihlášky! Kontaktujte nás, pokud potřebujete poradit s výběrem programu nebo pokud máte jakýkoliv jiný dotaz. Rádi vám také zařídíme návštěvu našeho kampusu, setkání s našimi studenty a profesory či návštěvu jedné z našich přednášek. Nebo se můžete na jeden den stát studentem UNYP!

Související články

Kronika UNYP

Vaši e-mailovou adresu použijeme pouze pro zasílání novinek. Vaše soukromí je pro nás důležité.

Pro více informaci si stáhněte UNYP Brožury.


UNYP logo

Kontakty

University of New York in Prague
Londýnská 41, 120 00 Praha


IČ: 25676598
Telefon: +420 224 221 261   Skype
E-mail: unyp@unyp.cz

Šipka nahoru Zpět nahoru