Bakalářský program Vývoj dítěte

 

 

O bakalářském programu Vývoj dítěte

Bakalářský program Vývoj dítěte na University of New York in Prague je navržen pro studenty, kteří se chtějí v rámci studia zaměřit na děti (od raného dětství po adolescenci) a jejích vývoj v kontextu rodinných, kulturních, školních a sousedských vztahů, ve kterých žijí. 

Tento program je postaven tak, aby zprostředkoval silné zázemí a znalosti v sociálních a behaviorálních vědách, které se vývoje dítěte přímo týkají. Všechny aspekty studijního plánu umožní studentům aplikovat teorii a závěry už realizovaných výzkumů k práci na současném výzkumu v oboru psychologie dítěte.

Důvody studovat obor Vývoj dítěte

Tento studijní program nabízí pevné oborové záklasy a umožňuje studentům pokračovat v dalším studiu nebo vstoupit do pracovního světa jakožto kompetentní absolventi s širokým rozsahem aplikovatelných dovedností. Zároveň je výbornou průpravou pro navazující studia ve vybraných společenských vědách a odborných zaměření (vzdělání, psychologie, sociální služby, péče o děti) a může sloužit jako dodatečný (nebo druhý) program pro bakalářské studenty, kteří souběžně studují program týkající se vzdělávání nebo speciální pedagogiky. Kurikulum je postaveno tak, aby studentům umožnilo vytvořit si zázemí v příslušných odvětvích, dobré teoretické porozumění, závěrům důležitých výzkumů a výzkumným metodám.

Primární cíle programu: 

Prvním cílem programu je studentům zprostředkovat porozumění klíčovým teoretickým základům napříč všemi obory v rámci disciplíny.

Druhým cílem je propojit schopnost psát a porozumět oborovým akademickým textům s vědeckou poptávkou po budoucím výzkumu. To vyžaduje:  

i) znalost a schopnost integrovat a zhodnotit teoretické základy oboru Psychologie dítěte,

ii) schopnost zrealizovat empirický výzkum v rámci příslušného vědeckého problému nebo oblasti použitím relevantní metodologie (kvalitativní, kvantitativní, kombinace) a nástrojů měření,

iii) schopnost rozpoznat možnosti a limity empirického pozorování a uvědomění kontextuálních omezení prostoru, času, zdrojů i kultury,

iv) schopnost v rámci aplikace teorií používat kritické myšlení a vědecké důkazy.

Třetím cílem je aplikovat kritické myšlení a logiku tak, aby bylo možné co nejefektivněji pracovat s konkrétním výzkumným předmětem a výzkumnými schopnostmi zmíněnými výše.

Čtvrtým cílem je osvojení schopnosti aplikovat etické principy v budoucí odborné praxi.

Pátým cílem je osvojení schopností psané a verbální komunikace, informační gramotnosti a schopnosti pracovat s databázemi. Tento cíl rovněž zahrnuje potřebu osvojení klíčových dovedností pro interakci s odborníky v rámci oboru i mimo něj. 

UNYP otevřel svůj magisterský obor v psychologii, který je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Studenti tak mají možnost na UNYPu pokračovat v dalším studiu a významně tak zlepšit svoji pozici pro budoucí profesionální dráhu. 

Profil absolventa

Znalost a vědomosti

Absolventi tohoto programu budou schopni demonstrovat znalosti v:

 • základních principech lidského vývoje (v rámci celkového vývoje člověka),
 • kritických výzkumných přístupech k lidskému vývoji,
 • základních principech psychologie (vývojová, kognitivní, behaviorální, sociálně kulturní)
 • základních principech učení a vzdělávání (rané dětství, základní škola, i v rámci kognitivních vyjímek)
 • základních aaspektech vývoje jazyka (sociolingvistika, psycholingvistika).
 • základních teoriích citových vazeb a rodinných systémů.

Odborné dovednosti

Absolventi tohoto programu budou schopni:

 • demonstrovat vědeckou i statistickou gramotnost relevantní k současným požadavkům oboru,
 • aplikovat výzkumné znalosti v rámci kvantitativní, kvalitativní nebo kombinované výzkumné metodologie, 
 • odborně komunikovat v rámci oboru (psát akademické výzkumné texty a články, vědecké zprávy, prezentace i odbornou korespondenci),
 • projevovat porozumění se současnými trendy napříč příbuznými obory psychologie dítěte (vzdělávání, speciální pedagogika), 
 • pochopit etické a morální problémy spojené s vývojem dítěte v praxi (vzdělávání, školní poradentsví, výzkum).

Obecné kompetence

Absolventi tohoto programu budou schopni:

 • vytvářet komplexní projekty a prezentace díky odborným a akademickým informačním technologiím a statistickým softwarům (SPSS, Jamovi), prezentačním softwarům (PowerPoint, Prezi) a online knihoven, 
 • vyjadřovat myšlenky koherentním, logickým a přesvědčivým způsobem v rámci mluvené, psané i vizuální komunikace,
 • učit se přijímat a zpracovávat kritickou zpětnou vazbu od spolužáků a instruktorů,
 • inovativně přemýšlet a efektivně řešit problémy (divergentní a konvergentní myšlení),
 • pracovat samostatně stejně tak jako v rámci odborné nebo akademické skupiny, 
 • sebeřízení a autoregulace, 
 • demonstrovat hodnoty, které upevňují komunity na lokální, národní i globální úrovni,
 • vytvořit smysluplné odborné a životní cíle.

Pro více informací rozklikněte menu níže:

 • Specifikace amerického programu

  Titul: Bachelor of Arts (B.A.) or Bachelor of Science (B.S.) - upon students´ choice

  Oblast studia: Human Development 

  Zaměření: Child Development

  Pro více informací o partnerství se State University of New York in Prague, Empire State College (SUNY, ESC) navštivte příslušnou stránku University of New York in Prague. 

 • Obsah kurzu

  První dva roky programu jsou zaměřeny na zprostředkování silného backgroundu vztahujícího se k teorii Vývoje dítěte, včetně předmětů jako kulturní antropologie, vývojová psychologie, kognitivní psychologie, sociální psychologie, pedagogická a školní psychologie, psychologie umění a teorie multikulturalismu.

  Kurikulum vyšších ročníků je zaměřeno přímo na psychologický vývoj dítěte s přesahem do poradenství a oborového výzkumu. 

  Povinné předměty:

  • History and Systems of Psychology
  • Introduction to Human Development
  • Psychology of Infancy and Childhood
  • Psychology of Adolescence and Adulthood
  • Development and Meaning of Play
  • Child Abuse and Neglect
  • Multicultural Study of Children and Families
  • Research Perspectives on Human Development

  Volitelné předměty:

  • Attachment and Family Systems
  • Children and the Arts
  • Music & the Mind
  • Motivation & Emotion
  • Comparative Psychology
  • Positive Psychology
  • Sports Psychology
  • Health Psychology
  • Investigative Psychology
 • Možnosti uplatnění

  Tento obor nabízí mnoho kariérních možností: 

  • Child Psychologist
  • School Counselor
  • Educational Leader (Policy Maker, Head Teacher, Principal of School)
  • Educator (Teacher, Curriculum Developer, Professor)
  • Researcher (Human Development, Education, Child Psychology)
  • Childcare Specialist (Consultant, Advisor)
  • Developer of Child and Family Centers
  • Community Organizer
  • Creator and Developer of Learning Centers

Do you have a question? Are you ready to apply?

Our admissions team is ready to answer your questions or help you with your application! Our team can also arrange a campus visit to meet our students and professors or sit in on a class.  If you would like the try the UNYP experience you can even be a UNYP student for a day.

 

Sledujte nás

Go to top